29 Nov 2021

 

Rabbi Yehoshua's interesting comment