09 Jun 2022

Halachot related to the second rain - Reviyah Sheniyah